Savannah Floor Plan

  • savannah crawford - Savannah Floor Plan

    The Crawford

    1 Bedroom / 1 Bath – 961 Sq. Ft.

  • savvanah calhoun - Savannah Floor Plan

    The Calhoun

    2 Bedroom / 2 Bath – 1209 Sq. Ft.